Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của Big Blue Meeting và các dịch vụ của chúng tôi, có tại https://www.bigbluemeeting.com.

Bằng cách truy cập trang web này và / hoặc đăng ký các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng Big Blue Meeting nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm này và tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và "Của bạn" đề cập đến bạn, người đăng nhập trên trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. "Công ty", "Bản thân", "Chúng tôi", "Của chúng tôi" và "Chúng tôi", đề cập đến Công ty của chúng tôi. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng tôi", đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách thích hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật hiện hành của Hà Lan. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy hoặc chúng, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

1. Tư cách thành viên

1.1. Tư cách thành viên Cuộc họp Big Blue của bạn sẽ tiếp tục cho đến khi chấm dứt. Để sử dụng dịch vụ Cuộc họp Big Blue, bạn phải có quyền truy cập Internet và tài khoản Cuộc họp Big Blue, đồng thời cung cấp cho chúng tôi một hoặc nhiều Phương thức Thanh toán. "Phương thức Thanh toán" có nghĩa là phương thức thanh toán hiện tại, hợp lệ, được chấp nhận, có thể được cập nhật theo thời gian và có thể bao gồm thanh toán qua tài khoản của bạn với bên thứ ba. Trừ khi bạn hủy tư cách thành viên trước ngày thanh toán, bạn cho phép chúng tôi tính phí thành viên cho chu kỳ thanh toán tiếp theo vào Phương thức thanh toán của bạn (xem phần "Hủy" bên dưới).


2. Dùng thử miễn phí

2.1. Tư cách thành viên Cuộc họp Big Blue của bạn có thể bắt đầu bằng bản dùng thử miễn phí. Thời gian dùng thử miễn phí tư cách thành viên của bạn sẽ được chỉ định khi đăng ký và nhằm cho phép người dùng dùng thử dịch vụ.

2.2. Tính đủ điều kiện dùng thử miễn phí được Big Blue Meeting quyết định theo quyết định riêng của mình và chúng tôi có thể giới hạn tính đủ điều kiện hoặc thời lượng để ngăn chặn việc lạm dụng bản dùng thử miễn phí. Chúng tôi có quyền thu hồi bản dùng thử miễn phí và giữ tài khoản của bạn trong trường hợp chúng tôi xác định rằng bạn không đủ điều kiện. Thành viên của các hộ gia đình có tư cách thành viên Big Blue Meeting hiện có hoặc gần đây không đủ điều kiện. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin như ID thiết bị, phương thức thanh toán hoặc địa chỉ email tài khoản được sử dụng với tư cách thành viên Big Blue Meeting hiện có hoặc gần đây để xác định tính đủ điều kiện. Đối với sự kết hợp với các ưu đãi khác, các hạn chế có thể được áp dụng.

3. Lập hóa đơn và Hủy bỏ

3.1. Chu kỳ thanh toán. Phí thành viên của dịch vụ Big Blue Meeting sẽ được tính vào Phương thức Thanh toán của bạn vào ngày thanh toán cụ thể được ghi trên trang "Tài khoản" của bạn. Khoảng thời gian chu kỳ thanh toán của bạn sẽ phụ thuộc vào loại đăng ký mà bạn chọn khi đăng ký dịch vụ.

3.2. Phương thức thanh toán. Để sử dụng dịch vụ Cuộc họp Big Blue, bạn phải cung cấp một hoặc nhiều Phương thức Thanh toán. Bạn cho phép chúng tôi tính phí bất kỳ Phương thức Thanh toán nào được liên kết với tài khoản của bạn trong trường hợp Phương thức Thanh toán chính của bạn bị từ chối hoặc không còn khả dụng cho chúng tôi để thanh toán phí đăng ký của bạn. Bạn vẫn chịu trách nhiệm cho bất kỳ số tiền chưa được thu thập. Nếu một khoản thanh toán không được giải quyết thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc nếu không, và bạn không hủy tài khoản của mình, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập của bạn vào dịch vụ cho đến khi chúng tôi tính phí thành công Phương thức thanh toán hợp lệ. Đối với một số Phương thức Thanh toán, tổ chức phát hành có thể tính bạn một số khoản phí nhất định, chẳng hạn như phí giao dịch nước ngoài hoặc các khoản phí khác liên quan đến việc xử lý Phương thức Thanh toán của bạn. Phí thuế địa phương có thể thay đổi tùy thuộc vào Phương thức thanh toán được sử dụng. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ Phương thức thanh toán của bạn để biết chi tiết.

3.3. Cập nhật Phương thức Thanh toán của bạn. Bạn có thể cập nhật Phương thức thanh toán của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi tại contact@bigbluemeeting.com, tạo phiếu hỗ trợ hoặc thông qua ứng dụng trò chuyện trực tuyến nếu có. Sau bất kỳ cập nhật nào, bạn cho phép chúng tôi tiếp tục tính phí (các) Phương thức thanh toán hiện hành.

3.4. Sự hủy bỏ. Bạn có thể hủy tư cách thành viên Cuộc họp Big Blue của mình bất kỳ lúc nào và bạn sẽ bị chấm dứt quyền truy cập vào các dịch vụ Cuộc họp Big Blue sau khi bạn đã hủy. Việc chấm dứt sẽ làm mất dữ liệu của bất kỳ dữ liệu nào bạn lưu trữ với Big Blue Meeting, nếu bạn cần sao lưu dữ liệu, vui lòng thông báo cho chúng tôi trước khi chấm dứt dịch vụ hoặc để thỏa thuận tiếp tục lưu trữ dữ liệu với một khoản phí. Chúng tôi không hoàn lại tiền cho các đăng ký.

3.5. Các thay đổi đối với Giá và Gói đăng ký. Chúng tôi có thể thay đổi các gói đăng ký và giá dịch vụ của mình theo thời gian; tuy nhiên, mọi thay đổi về giá hoặc thay đổi đối với gói đăng ký của bạn sẽ được áp dụng không sớm hơn 30 ngày sau khi thông báo cho bạn.

4. Dịch vụ họp Big Blue

4.1. Hỗ trợ khách hàng. Để tìm thêm thông tin về dịch vụ của chúng tôi và các tính năng của nó hoặc nếu bạn cần hỗ trợ về tài khoản của mình, vui lòng gửi email cho chúng tôi hoặc tạo phiếu hỗ trợ.

4.2. Sự sống còn. Nếu bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản Sử dụng này được coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

4.3. Các thay đổi đối với Điều khoản Sử dụng. Đôi khi, Big Blue Meeting có thể thay đổi các Điều khoản Sử dụng này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 30 ngày trước khi những thay đổi đó áp dụng cho bạn.

4.4. Truyền thông điện tử. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thông tin liên quan đến tài khoản của bạn (ví dụ: ủy nhiệm chi, hóa đơn, thay đổi mật khẩu hoặc Phương thức thanh toán, tin nhắn xác nhận, thông báo) chỉ ở dạng điện tử, chẳng hạn như qua email tới địa chỉ email của bạn được cung cấp trong quá trình đăng ký.

5. Cookies

5.1 Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách truy cập Big Blue Meeting, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách Bảo mật của Big Blue Meeting.

5.2 Hầu hết các trang web tương tác sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết / quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

6. BigBlueButton

6.1 BigBlueButton là phần mềm Mã nguồn mở miễn phí được cung cấp theo Giấy phép LGPL. Các Điều khoản và Điều kiện của giấy phép áp dụng cho tất cả các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

6.2 Vì LGPL hoàn toàn KHÔNG cung cấp BẢO HÀNH và cũng KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ vì bất kỳ lý do gì. Do đó, theo giấy phép LGPL, chúng tôi không cung cấp BẤT KỲ BẢO ĐẢM nào và từ chối TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ phát sinh từ việc sử dụng giấy phép. Điều này bao gồm mọi mất mát dữ liệu và / hoặc gián đoạn dịch vụ.

7. Giấy phép

7.1 Trừ khi có quy định khác, Big Blue Meeting và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên Big Blue Meeting. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập điều này từ Cuộc họp Big Blue cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

7.2 Bạn không được:

 • Tái xuất bản tài liệu từ Cuộc họp Big Blue
 • Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ Cuộc họp Big Blue
 • Tái sản xuất, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ Cuộc họp Big Blue
 • Phân phối lại nội dung từ Cuộc họp Big Blue
 • Kỹ sư đảo ngược hoặc sao chép bất kỳ tính năng nào của trang web Cuộc họp Big Blue.

7.3 Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của hợp đồng này hoặc ngày bạn đăng ký dịch vụ tùy theo ngày nào trước đó.

7.4 Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến ​​và thông tin trong các lĩnh vực nhất định của trang web. Big Blue Meeting không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Bình luận trước khi chúng hiện diện trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của Big Blue Meeting, các đại lý và / hoặc chi nhánh của nó. Bình luận phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của người đăng quan điểm và ý kiến ​​của họ. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Big Blue Meeting sẽ không chịu trách nhiệm về Nhận xét hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và / hoặc phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng và / hoặc đăng và / hoặc sự xuất hiện của Nhận xét trên trang web này.

7.5 Big Blue Meeting có quyền giám sát tất cả các Bình luận và xóa bất kỳ Bình luận nào có thể được coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

8. Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi

8.1 Các tổ chức sau có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm
 • Tổ chức tin tức
 • Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi theo cách tương tự như họ siêu liên kết đến Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác
 • Các doanh nghiệp được công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ mời các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết đến trang web của chúng tôi.
 • Nguồn thông tin người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến
 • Trang cộng đồng
 • Các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện
 • Nhà phân phối thư mục trực tuyến
 • Cổng thông tin Internet
 • Công ty kế toán, luật và tư vấn
 • Các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại

8.2 Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin Trang web khác, miễn là liên kết: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

8.2 Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác nên liên hệ với chúng tôi để được chấp thuận. Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết sẽ không khiến chúng tôi có cái nhìn bất lợi đối với bản thân hoặc đối với các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ khả năng hiển thị của siêu kết nối bù đắp cho sự vắng mặt của Big Blue Meeting; và (d) liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin tài nguyên chung.

8.3 Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý sai sự tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

8.4 Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến Trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc là
 • Bằng cách sử dụng định vị tài nguyên thống nhất được liên kết; hoặc là
 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả / nội dung nào khác bao gồm logo của Trang web của chúng tôi được liên kết với điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

9. iFrames

9.1 Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản, bạn không được tạo các khung xung quanh các Trang web của chúng tôi làm thay đổi cách trình bày hoặc hình thức trực quan của Trang web của chúng tôi.

10. Trách nhiệm về Nội dung

10.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên Trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các khiếu nại đang tăng lên trên Trang web của bạn. Không có (các) liên kết nào được xuất hiện trên bất kỳ Trang web nào có thể được hiểu là bôi nhọ, tục tĩu hoặc tội phạm, hoặc vi phạm, vi phạm, hoặc ủng hộ việc vi phạm hoặc vi phạm khác, bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

11. Quyền riêng tư của bạn

11.1 Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư

XUẤT KHẨU. Bảo lưu quyền

12.1 Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến Trang web của chúng tôi. Bạn chấp thuận xóa ngay lập tức tất cả các liên kết đến Trang web của chúng tôi theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có quyền tuân theo các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất kỳ lúc nào. Bằng cách liên tục liên kết đến Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện liên kết này.

13. Xóa các liên kết và / hoặc nội dung khỏi trang web của chúng tôi

13.1 Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết hoặc nội dung nào trên Trang web của chúng tôi gây khó chịu vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét các yêu cầu xóa liên kết nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời bạn trực tiếp.

13.2 Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin đó; chúng tôi cũng không hứa đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

14. Disclaimer

14.1 Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thỏa thuận SLA nào với các dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận có thể có thời gian ngừng hoạt động / dịch vụ không khả dụng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các vấn đề với mạng và / hoặc lỗi phần mềm và phần cứng liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

14.2 Bất chấp việc chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu của mình, các tình huống có thể xảy ra có thể dẫn đến mất dữ liệu và chúng tôi KHÔNG BẢO ĐẢM bất kỳ điều gì đối với việc mất dữ liệu và chúng tôi KHÔNG chịu trách nhiệm về BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO do bất kỳ mất mát dữ liệu nào liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

14.3 Bạn đồng ý xác minh Big Blue Meeting chống lại bất kỳ khiếu nại nào do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra có liên quan trực tiếp đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

14.4 Hơn nữa bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo giấy phép LGPL 3 sử dụng BigBlueButton như đã nêu trong phần 6 ở trên.

14.5 Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web / dịch vụ của chúng tôi và việc sử dụng trang web / dịch vụ này. Không có gì trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ:

 • hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc trách nhiệm của bạn về cái chết hoặc thương tích cá nhân;
 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về gian lận hoặc giả mạo gian lận;
 • Hạn chế bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật áp dụng; hoặc là
 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành.

14.6 Các giới hạn và cấm trách nhiệm pháp lý được quy định trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) tuân theo điều khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

14.7 Miễn là trang web và các thông tin và dịch vụ trên trang web này được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.


Trang chủ    |    Chính sách bảo mật    |    Điều khoản sử dụng

(c) Bản quyền Etopian Inc. 2015-2020. Chúng tôi không liên kết với BigBlueButton Inc.